مشاهده ویدیوهای آموزش شاهوار موسسه فنان

 

قسمت 1 (تماس)

قسمت 2 (تشکیل پرونده)

قسمت 3 (ثبتنام و موارد مربوط)

قسمت 4 (چک)

قسمت 5 (تعریف کلاس1)

قسمت 6 (تعریف کلاس2)

قسمت 7 (کلاس خصوصی)

قسمت 8 (حضور و غیاب)

قسمت 9 (آزمون ها و نمرات)

قسمت 10 (میز کار)

قسمت 11 (توضیحات آموزشی)

قسمت 12 (توضیحات تکمیلی)