آیین نامه حقوقی شرایط و ضوابط ثبت نام آموزشگاه فنان

 

1- تعهدات هنر آموز:

1-1 ملزم به رعایت قوانین مربوط به کشور جمهوری اسلامی ایران میباشم.

2-1 ملزم به رعایت حفظ حجاب اسلامی میباشم.

3-1 استعمال دخانیات در محیط موسسه اکیدا ممنوع میباشد در صورت نقض آن مدیر موسسه حق اخراج هنر آموز بدون عودت وجه را خواهد داشت.

3-1 کلیه مقررات انضباطی موسسه را به موجب این قرارداد پذیرفته و درتمام مدت تحصیل دراین موسسه قوانینی که درآتیه نیز تصویب گردد جزءلاینفک این قرارداد تلقی نموده وخودرا ملزم به رعایت آنها میدانم .

4- 1 مبتلا به هیچ نوع بیماری خاص جسمی که نیازمند مراقبت های ویژه داشته یا بیماری روحی نیستم .درصورت ابتلا به هرنوع بیماری اعم از جسمی یار وحی، هنر آموز مکلف است نوع بیماری خودرا کتباً به مسئول آموزشی اطلاع دهد . بدیهی است اطلاعات ارائه شده کاملاً محرمانه تلقی خواهد شد.

5-1پس از ثبت نام هیچگونه تقاضای تغییرگروه نمینمایم.

2- تعهدات هنر آموز درطی دوره آموزشی:

اینجانب که متقاضی شرکت در دوره ………………………………….. میباشم به شرح زیرمتعهد میگردم تاتمام مواردآموزشی زیر راطی دوره رعایت نمایم.

1- 2  برابر تقویم آموزشی موسسه در مکان برگزاری کلاس حاضر گردم ومیپذیرم که پس ازحضور مدرس درکلاس اجازه ورود به کلاس را ندارم وحق هیچگونه اعتراضی دراین خصوص نخواهم داشت .

2-2استفاده از موبایل درکلاس ممنوع میباشد و میپذیرم که درصورت استفاده ازموبایل به هرعنوان، مدرس اجازه حضور درکلاس را از این جانب سلب نمایدو حق هیچگونه اعتراضی ندارم .

3-2 متعهد به پرداخت کلیه تعهدات مالی براساس برنامه زمان بندی میباشم و میپذیرم که موسسه میتواند ازحضور هر هنرآموزی که تعهدات مالی خود را انجام  نداده به موسسه خود داری نماید .

4-2 متعهد میگردم که با علم واطلاع از وضعیت شغلی، خانوادگی ، درسی ،اجتماعی ،اقتصادی و جسمانی خود اقدام به ثبت نام نموده ام و بعد از ثبت نام ،شروع دوره و حین دوره حق  هیچگونه  تقاضای انصراف ،مرخصی یا تمدید دوره را به هیچ وجه نداشته باشم و میپذیرم که موسسه به هیچ یک از درخواستهای من درجهت مرخصی،استراحت تحصیلی،شغلی و خانوادگی که ارائه شود ترتیب اثر ندهد .

5-2 متعهد میگردم که برابر تقویم آموزشی که توسط موسسه تنظیم و اعمال میگردد در طی دوره در موسسه حاضرگردم و حق هیچگونه درخواست، تغییر یا جابجایی یا تاخیر در برنامه های آموزشی رانخواهم داشت .

6-2 متعهد میگردم که در روز و ساعت مقرر که از سمت موسسه یا مدرس اعلام میشود در کلاس حاضر شوم .

7-2 اینجانب میپذیرم که هرنوع درخواست ، پیشنهاد، اعتراض و یا نظری را فقط به صورت کتبی و  انفرادی  رسماً  بر روی برگ درخواست درج   نمایم و به هیچ وجه به صورت شفاهی  یا گروهی اقدام به بیان درخواست،پیشنهاد، اعتراض و نظرخود ننمایم و میپذیرم که درصورت عدم رعایت این مورد موسسه هیچگونه تکلیفی در پاسخگویی به اینجانب نخواهد داشت ودرهرحال پاسخ موسسه منفی خواهد بود و میپذیرم که درصورت ارائه هرنوع درخواست یا پیشنهادی که به صورت گروهی باشد یا اقدامی که موجب خلل درنظم و انضباط موسسه گردد، موسسه بدون هیچگونه پرداخت وجهی از حضور اینجانب  در موسسه خودداری نماید.

8-2اینجانب  میپذیرم که هرگونه درخواست در زمینه سیستم گرمایش و سرمایش یا تهویه یا نور یا ظرفیت کلاس یا مدرس راکتباً به صورت انفرادی بر روی فرم درخواست درج و رسید آنرا دریافت نمایم و از هر نوع اظهارنظر یا بیان شفاهی موضوع جداًخود داری نمایم موسسه براساس استاندارد و امکانات خود به  درخواست رسیدگی و در هر حالت تصمیم  موسسه لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود .

9-2 اینجانب میپذیرم و متعهد میگردم که در مدت تحصیل در موسسه وکیل،وصی،ولی،قائم مقام یا سخن گوی دیگری نباشم و غیر از جانب خود از جانب هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری سخن نگویم و حق هیچگونه اظهار نظری از طرف دیگران را  ندارم و میپذیرم که در صورت عدم رعایت این مورد موسسه هیچ تکلیفی را برای پاسخ به این جانب نخواهد داشت .

3.شرایط انصراف و مرخصی:

1-3 اینجانب میپذیرم که فرصت انصراف در این دوره فقط تا 7 روز کاری قبل از زما ن شروع  دوره میباشد (تاریخ شروع دوره تاریخیست که از آن روز دوره رسما ًشروع میشود و هنر آموز در زمان ثبت نام شروع دوره اعلام و در سایت هم اعلام میگردد)  و  بعد از زمان مقرر هیچ مبلغی از موسسه به هنر آموز مسترد نخواهد شد. ضمنا متعهد میگردم که هر نوع درخواستی را کتبا  ًبا اخذ رسید به آموزش موسسه تقدیم دارم وکاملا ًمطلع گردیده ام که هیچ پاسخی بابت درخواست های غیرمکتوب دریافت نخواهم کرد .

2-3 انصراف باید کتبی و روی فرم مخصوص موسسه باشد و  هنر آموز پس از تکمیل فرم، رسید آن را دریافت نماید . ملاک، تاریخ انصراف رسید موسسه خواهد بود. انصراف لفظی یا سفارشی یا پیغام از طرف پرسنل یا تلفنی یا از طریق درج در سایت و یا ایمیل یا ازطرف سایر دانش آموزان وبا ادعای انصراف بدون ارائه رسید  مطلقاً قابل قبول نخواهد بود .

3-3 . درصورتی که هنر آموز قبل ازشروع کلاسها (مطابق بند 1-3 ) تحت هرعنوانی انصراف دهد مبلغ 200000 ریال ( دویست هزارریال )  بابت تشکیل پرونده کسر و مابقی شهریه به وی مسترد خواهد شد . پس ازشروع کلاسها به هیچ عنوان درخواست انصراف یا مرخصی مورد قبول نخواهد بود .

4-3 . درصورت انصراف  هنرآموز شهریه ایشان حداکثر تا 14روزکاری ( بدون محاسبه تعطیلات ) پس ازتاریخ انصراف به وی پرداخت خواهد شد .

4-مقررات آموزشی

1-4- هرگونه ادعای پرداخت وجه بدون ارائه رسید ممهورشده موسسه قابل پذیرش نخواهد بود .

2-4 موسسه جهت رعایت استاندارد های علمی، حفظ اعتبار و جلوگیری از خدشه به سابقه و نام خود میتواند هنرآموزانی راکه فاقد علاقه، انگیزه و فعالیت علمی لازم باشند و یا در نظم کلاسی موسسه به هرنحوی اخلال ایجاد نمایند و یا هر نوع رفتار خلاف شان یا رفتار خلاف اخلاق اسلامی مرتکب گردند را بدون استرداد شهریه از حضور درکلاسها منع نماید، تشخیص مواردگفته شده به عهده شورای آموزشی موسسه میباشد .

3-4  تشکیل هرگروه منوط به حد نصاب رسیدن متقاضیان آن گروه میبا شد ، بدیهی است درصورت به حدنصاب نرسیدن موسسه شهریه را بدون کسر هیچگونه وجهی مسترد مینماید .

4-4 . محل تشکیل کلاسها در صورت نیاز شرایط فرس ماژور (بروز مشکلات فیزیکی در ساختمان)محل دیگری خواهد بودکه موسسه به هنرآموز معرفی مینماید ،هنر آموز به هیچ عنوان حق اعتراض و یا در خواست ا نصراف به دلیل جابجایی محل کلاسها که الزاما ًدرسطح شهر شیراز تشکیل خواهد شد را نخواهد داشت .

5-4امضاء این فرم به منزله آگاهی کامل ازشرایط و ضوابط تحصیلی در دوره آموزشی موسسه میباشد .

6-4 درصورت ضرورت آموزشی هنرآموز مکلف به حضور در کلاسهای جبرانی که زمان و مکان آن توسط موسسه اعلام میشود،خواهد بود . کلاسهای جبرانی حداقل 2 وحداکثر 4 ساعت به صورت پیوسته و در یک روز برگزارخواهد شد و امکان تجدید و تکرار آن نیز وجود خواهد داشت .

7-4پس از پرداخت شهریه به طورکامل و ثبت نام قطعی، هنر آموز میتواند درکلاس درس حاضرشود، در غیر اینصورت از حضور ایشان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

8-4تغییرگروه یا دوره، پس از ثبت نام به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و هنرآموز با ثبت نام اعلام میدارد که ساعت و روزکلاس را با توجه به تمام شرایط تحصیلی – شغلی و خانوادگی  پذیرفته است، لذا پس از ثبت نام هیچ تقاضایی بابت تغییر دوره به هر بهانه ای از قبیل تداخل با ساعت درس دانشگاه ،مدرسه،کار،ازدواج،مسافرت،بیماری،تصادف،نقل مکان، ممانعت به خانواده یا همسر و … پذیرفته نخواهد شد . البته دوره های چند بخشی که هر بخش سبک آموزشی و تعداد جلسات خاصی دارند را موسسه طی دوره  و محدودیت های کلاسی تعیین مینماید و متقاضی حق اعتراض ندارد.

9-4 در صورتی که به هر دلیل هنر آموز تقاضای جابجایی به گروه دیگری را بنماید درصورتی که گروه مقصد دارای ظرفیت باشد هنرآموز صرفاً در صورت تمایل میتواند فقط با انصراف کامل از گروه ثبت نام و باپرداخت تمام شهریه مجددا ًباپرداخت تمام شهریه جدید، اقدام به ثبت نام نماید .

10-4 صحبتهای شفاهی به هیچ عنوان قبول نیست و فقط درچارچوب تعهدنامه فوق با هنرآموز عمل خواهد شد .

11-4موسسه به تناسب برنامه های آموزشی و تقویم خود درطول دوره میتواند ازیک مدرس یا چند مدرس استفاده نماید . هنرآموز به هیچ عنوان حق اعتراض نسبت به تغییر یا عدم تغییر مدرس نخواهد داشت. امضاء این فرم به منزله اطمینان هنرآموز ازسطح منابع آموزشی و توانمندی خود دربهره گیری از این منابع میباشد .

12-4 تقویم آموزشی موسسه وکلیه اطلاعیه ها و اخبار ازطریق درج برد و سایت آموزشگاه اعلام خواهد شد . هنرآموز مکلف است نسبت به ملاحظه و مطالعه برد یا سایت به صورت مرتب اقدام نماید . در شرایط اضطراری مانند بیماری یا مرخصی مدرس و … حد اقل 2 ساعت قبل از شروع کلاس به صورت پیامک یا از طریق تماس تلفنی به هنرآموز اطلاع رسانی خواهد شد. عدم پاسخ به تماس به منزله ی آگاهی هنرآموز از موضوع تلقی میگردد.

13-4 ظرفیت کلاس در طی دوره متناسب با دوره طراحی شده برای آن دوره میباشد.

14-4 درصورت تصویب شورای آموزشی، موسسه میتواند با اعلان قبلی ایام تعطیلات رسمی را تعطیل یا غیر تعطیل اعلام نماید،درصورت اعلام موسسه هنرآموزان مکلف به حضور درکلاس خواهند بود .

اینجانب ………………………………………………. متعهد میگردم پس از امضای فرم ثبت نام و قرارداد هنرآموزی ضمن تایید اطلاعات شخصی وکلیه مفاد مندرج، خود را ملزم به رعایت آن میدانم، و مادامی که ازخدمات آموزشی موسسه بهره میبرم کلیه تعهدات آن دارای اعتبار میباشد و این موضوع شرط شد و هرگونه ادعایی ارجاز تعهدات طرفین دراین فرم فاقد اعتباراست.